November 2008

DC

細佬買咗部DC

無閃光燈都好清!影近嘢都好清!


↓微距

快門,嗰風扇係轉緊--’

Zoom, 估計有30-40m,我除咗眼鏡完全睇唔到嘢嘅距離,

最後係DC嗰樣(用手機影真係差好遠)